VEDTÆGTER

 

FOR

 

TEAM

LYNGBY-TAARBÆK

ELITE

 

 

 


Navn og hjemsted

§ 1.    Team Lyngby-Taarbæk Elite har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune.

 

Formål

§ 2.    Foreningens formål er at yde støtte til udvikling og fastholdelse af eliteidrætten i kommunen og at profilere kommunen.

 

Medlemskab

§ 3.    Medlemmer er de erhvervsvirksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der yder det fastsatte kontingent, og medlemmerne af bestyrelsen og repræsentantskabet.

 

Generalforsamlingen

§ 4.    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde.

Hvert medlemsskab har én stemme.

Vedtagelser træffes ved simpelt flertal, jf. dog §§ 13 og 14.

 

§ 5.    Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel gennem annoncering i Det Grønne Område og brev til medlemmerne.

Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden.

 

§ 6.    Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning.

3.      Aflæggelse af regnskab.

4.      Fastsættelse af kontingent.

5.      Indkomne forslag.

6.      Orientering om idrættens (FIL’s) valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse og repræsentantskab.

7.      Orientering om de politiske partiers valg af medlemmer til repræsentantskab.

8.      Valg af bestyrelse

a.       Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen fra foreningens øvrige medlemskreds (kontingentbetalende medlemmer).

b.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen fra foreningens øvrige medlemskreds (kontingentbetalende medlemmer).

9.      Eventuelt.

 

§ 7.    Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkomne forslag og foreningens regnskab ligger til gennemsyn hos foreningens sekretariat.

 

Ekstraordinær generalforsamling

§ 8.    Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes i henhold til bestyrelsesbeslutning.

          Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere indkaldes efter skriftlig begæring til foreningens formand fra mindst ¼ af foreningens medlemmer.

          Indkaldelse udsendes med mindst 14 dages varsel og senest 4 uger efter formandens modtagelse af begæringen.

          En ekstraordinær generalforsamling har samme myndighed som den ordinære generalforsamling.

 


Bestyrelse og repræsentantskab

§ 9.    Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af støtte.

 

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer:

          Borgmesteren i Lyngby-Taarbæk Kommune er født formand for foreningens bestyrelse.

          En repræsentant for den lokale presse er født medlem af foreningens bestyrelse.

          Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune (FIL) udpeger 2 medlemmer og 2 suppleanter for disse til bestyrelsen.

          Den ordinære generalforsamling vælger blandt de kontingentbetalende medlemmer af foreningen 2 medlemmer og 2 suppleanter for disse til bestyrelsen.

          På førstkommende møde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og kasserer.

 

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Mødeindkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel og med angivelse af dagsordenen.

 

          Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens og i hans fravær næstformandens stemme dobbelt.

 

          Bestyrelsen fører referat over sine møder.

 

          Administrationen får fuldmagt til at handle på Team Lyngby-Taarbæk Elites vegne i forhold vedr. den daglige og økonomiske drift af foreningen. Bestyrelsen meddeler administrationen sædvanlig administrationsfuldmagt

 

§ 10.  Bestyrelsen fastlægger budgettet.

          Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling og inddragelse af og betingelser for støtte til de projekter (herunder enkeltpersoner), der vurderes at opfylde betingelserne, jf. retningslinierne herfor.

 

Tildeling finder normalt sted 2 gange om året i marts og november.

 

Bestyrelsen følger forløbet i de projekter, der er tildelt midler.

 

 

          Bestyrelsen arbejder for at skabe netværk og samarbejdsrelationer for foreningens medlemmer.

 

§ 11. Repræsentantskabet orienteres om foreningens virksomhed af bestyrelsen.

 

          Repræsentantskabet består af bestyrelsens medlemmer og dens suppleanter, samt et medlem fra hvert parti repræsenteret i det relevante politiske udvalg under kommunalbestyrelsen.

 

Repræsentantskabet holder møde med bestyrelsen 2 gange om året. Det ene møde finder sted i forbindelse med foreningens årlige generalforsamling. Det andet møde finder sted umiddelbart inden det møde i bestyrelsen, hvor denne træffer beslutning om årets tildeling af støtte

 


Regnskab, revision og økonomi i øvrigt

§ 12.  Foreningens regnskab følger kalenderåret.

          Kommunen er revisor.

          Foreningens kasserer skal inden 1. februar fremlægge regnskabet revideret af foreningens revisor.

          Foreningens medlemmer, bestyrelse og repræsentantskab hæfter alene for foreningens gæld med foreningens formue.

 

Vedtægtsændringer

§ 13.  Til ændring af foreningens vedtægter kræves et fremmøde på mindst halvdelen af foreningens medlemmer, og at mindst 2/3 af disse på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling stemmer for forslag om ændring af vedtægterne.

 

Foreningens opløsning

§ 14.  Foreningen kan kun opløses på en med dette formål særligt indkaldt generalforsamling.

 

Til opløsning af foreningen kræves et fremmøde på mindst halvdelen af foreningens medlemmer, og at mindst 2/3 af disse på den ekstraordinære generalforsamling stemmer for forslag om foreningens opløsning.

 

Ved opløsning af foreningen tilfalder et eventuelt overskud FIL.

 

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag d. 25. marts 2004

Rettet udgave vedtaget på ekstraordinært generalforsamling d. 7. juni 2005.